logo

정보지수란?

100% 실제 주소가 공개되는 허위매물 없는 진짜 매물을 토대로 부동산 거래에 필요한 7대 부동산 분석, 77개 항목 분석을 통해 부동산 정보의 충실도를 수치화한 것으로 정보지수가 높을 수록 거래의 안전도가 높습니다.

7대 부동산 분석

7대 부동산 분석을 점수화하여 부동산을 분석합니다.

7대 부동산 분석

7대 부동산 분석 설명

77개 항목 분석

7대 부동산 분석을 77개의 세부항목으로 나누어 부동산을 분석합니다.

기본분석

가격정보 .............................................................................................................................................................................................. 2
면적정보 .............................................................................................................................................................................................. 2
토지정보 .............................................................................................................................................................................................. 2
건물정보 .............................................................................................................................................................................................. 2
이미지 .............................................................................................................................................................................................. 2

물건분석

건물상태 .............................................................................................................................................................................................. 5
토지현황 .............................................................................................................................................................................................. 5

입지분석

도로분석 .............................................................................................................................................................................................. 2.5
입지성격 .............................................................................................................................................................................................. 2.5
편의시설 .............................................................................................................................................................................................. 2.5
개발계획 .............................................................................................................................................................................................. 2.5

가격분석

가격분석 .............................................................................................................................................................................................. 10
최근주변시세 .............................................................................................................................................................................................. 10
매매임대현황

권리분석

등기권리분석 .............................................................................................................................................................................................. 10
미공시권리분석1 .............................................................................................................................................................................................. 10
미공시권리분석2 .............................................................................................................................................................................................. 10

공법분석

토지이용행위제한분석 .............................................................................................................................................................................................. 15

세무분석

매수인 조세분석 .............................................................................................................................................................................................. 5
매도인 조세분석